D. Park 愉景新城音樂表演

2017年1月14及15日

Park 愉景新城音樂表演

喺2016-2017年度, 我哋開展左一個音樂義教班課程計劃, 為一班有需要嘅小朋友, 提供一個免費學習音樂嘅機會!?其中一個合作伙伴就係陳校長免費補習天地, 呢班小朋友有機會喺荃灣D. Park商場進行一次公開演出! 演出當日小朋友只上左6堂課堂炸, 當中最小嘅小朋友只得3歲!!?但係已經有非常好嘅表現, 而且佢哋個個都好可愛? 不如大家一齊欣賞下佢哋用心嘅演出丫